Pubblicità in concessione a Google

Di notte, per non uscire fuori, si usava “lu rinali.” (da non confondere con il “cantru”)!

Pubblicità in concessione a Google

La mattina lo si svuotava nella concimaia o nel pozzo nero. Esso era fatto di terracotta smaltata.
L’etimologia e’ chiarissima: da urina, urinare!
Posto generalmente in un angolo nascosto, era l’unico servizio igienico della casa di allora. Fra i mobili della “cammra” (la stanza da letto di una volta), c’era “la rinalera” (il comodino); detto così perché la parte più bassa, dentro uno scomparto, chiuso da uno sportello, conteneva “lu rinali” (l’orinale).

E’ evidente che all’epoca c’era una grande richiesta di tale manufatto,visto l’alto numero di esso che si produceva nelle ceramiche di Grottaglie. E che anche questo umile oggetto possa entrare nella valigia dei ricordi (non dimentichiamo, mai, che esso ha fatto parte del modo di vivere ed agire dei nostri antenati), lo possiamo desumere da questa accorata poesia in vernacolo salentino trovata in rete:

Ce’ tiempi bbelli èrunu quiddi antichi!
li probblemi ‘nci staunu tandu puru,
ma pi’ mmangiari stavi allu sicuru,
bbastava ‘nna pagnotta cu’ tre ffichi!
E quandu, pì pparlari cu’ ddicenza,
quarche bbisuegnu ti vinia ti fari,
ti putivi ‘ngarbatu sce ‘ssittari
sobbr’allu cantru, tret’alla critenza.
No’ nc’era nn’atru cchiù mmegghiu ti tei,
e quandu stavi all’angulu, allu scuru,
era nnu tronu quiddu cacaturu,
ti sintivi cchiù ggrandi ti nnu rrei.
E pi’ lla capu mancu ti passava
ci era ti marmuru, quatratu, tundu,
bbastava picca, cu era largu e fundu,
e poi sott’allu liettu cu’ ccacciava.
Agne matina, prima ti lu soli;
passàunu tutti li caratizzari,
li cantri chini s’erun’a scumbrari
e si putiunu tiri to’ paroli.
Quarche maliticenzia sempri assìa,
no’ llu putivi scondiri a nisciùnu
c’ieri mangiatu e stavi all’addasciunu:
quiddu ca ieri fattu si vitia!
Alli tiempi ti moi tuttu è cangiatu,
tinimu a casa acqua e fugnatura
pi’ lli bbisuegni nuestri ti natura,
e mo’ lu cantru ‘ndi l’amu scurdatu.
Ma propia stamatina aggiu truvatu
‘ntra llu stanzino ti li cosi usati,
ammienz’a ppezzi vecchi e rripizzati
nnu cantru ca la nanna era stipatu.
Ci la vita ‘ndi faci ‘nvilinari,
ci ‘nci stannu uastasi e lazzaruni,
ca ti lu mundu fannu li patruni,
puru nnu cantru ‘ndi po’ ffa’ pinzari.
‘Ndi pe’ ccuntari ca ‘nc’era nna fiata
ca tutti si vulìunu bbeni assài,
ca si spartìunu li priesci e li uài:
era in famiglia puru ….’nna cacata!

Ah…la saggezza del buon tempo antico!

Pubblicità in concessione a Google